Про стан дотримання вимог ЗУ «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби у структурних підрозділах райдержадміністрації  

Підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади є одним із стратегічних завдань нашої держави. Найважливішою умовою його реалізації є формування професійного корпусу державних службовців.

Якість державного управління на місцевому рівні залежить від професіоналізму державних службовців, від їхнього уміння надавати якісні публічні послуги, мотивованості та доброчесності. Робота служб персоналу сьогодні вимагає не просто здійснювати належний відбір професіоналів на державну службу, а й допомагати державному службовцю професійно розвиватися та ставати більш ефективним, результативним.

Реалізацію державної політики з питань управління персоналом у районній державній адміністрації здійснює сектор з питань персоналу апарату райдержадміністрації відповідно на виконання законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів, що регулюють питання державної служби.

Діяльність сектору з питань персоналу апарату райдержадміністрації  спрямована на забезпечення здійснення головою райдержадміністрації та керівником державної служби своїх повноважень, на реалізацію державної політики з питань управління персоналом у районній державній адміністрації щодо добору персоналу, планування та організації заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців; документальне оформлення вступу на державну службу,  її проходження та припинення.

Робота у звітному періоді  велася відповідно до річного плану роботи  райдержадміністрації та визначених завдань на 2018 рік.

Станом на 01.01.2019 року у структурі райдержадміністрації функціонує три управління, чотири відділи, три сектори, одна служба, в апараті райдержадміністрації – шість структурних підрозділів.

Упродовж звітного року підготовлено 260 розпорядчих документів з питань управління персоналом у районній державній адміністрації.

Штатна чисельність працівників Крижопільської районної  державної адміністрації  становить 107 штатних одиниць, з них посад державної служби – 93 штатних одиниць, в т.ч,  в апараті – 30, в структурних підрозділах – 63.

Фактично працюючих - 85 державних службовці, в тому числі, у апараті райдержадміністрації – 17 осіб, у структурних підрозділах – 68 осіб, вакантних посад – 8.         

Прийняття на державну службу здійснюється відповідно до вимог нормативно-законодавчих актів, що регулюють ці питання, з проведенням конкурсного відбору, якщо інше не передбачено законодавством.

Добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки, є одним із основних елементів механізму формування якісного складу державних службовців у місцевих органах виконавчої влади. У  2018 році в районній державній адміністрації проведено 6 конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби, за результатами конкурсу було призначено 6  осіб. 

Відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171), спеціальна перевірка, при вступі на державну службу,  застосовувалась відповідно до 2 осіб.

Відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади», у райдержадміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 відповідного закону стосовно 3 осіб, призначених на посади за результатами конкурсу.

Присвоєння рангів державним службовцям райдержадміністрації здійснювалася відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу», Порядку присвоєння рангів державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 «Про присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями».

Задля забезпечення якісного рівня професійної компетентності та професійного розвитку державних службовців у звітному році пройшли навчання за професійною програмою державних службовців 15 осіб. На навчання до  Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України направлено 1 співробітника. Наразі, маємо 2 слухачів та 2 випускників.      

З метою забезпечення правового і професійного навчання працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації на 2018 рік, розпорядженням голови від 16 лютого 2018 року №17-рк затверджено відповідний план навчань. У звітному році організовано та проведено 10 навчань з питань державного управління та актуальних питань сьогодення.

З метою зростання професіоналізму, спроможності державної служби, підвищення її авторитету у районі проведено І тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». За результатами І туру, підготовлено та направлено на ІІ обласний тур конкурсу у м. Вінниця  2-х державних службовців. Переможці продемонстрували відмінні знання. Результат – І місце  у номінації «Кращий керівник», ІІ – місце – у номінації «Кращий спеціаліст».

На виконання статті 44 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету міністрів України від 23.08.2017 року № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців», підготовлено розпорядження голови райдержадміністрації від  21 вересня 2018  року № 36 -рк «Про проведення оцінювання результатів службової діяльності керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації», наказ керівника апарату  від 24 вересня 2018 року№18-нк «Про проведення оцінювання результатів службової діяльності  державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» в апараті райдержадміністрації», проведено відповідні навчання та здійснено методичний супровід та інформаційно-роз'яснювальну роботу державним службовцям, які підлягають оцінюванню.    

  По завершенню оцінювання підготовлено  розпорядчі документи про затвердження результатів оцінювання  державних службовців, на кожного державного службовця сформовано відповідні висновки та індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетенції державних службовців. Оцінюванню підлягало 77 державних службовців, всі отримали позитивну оцінку результатів службової діяльності.

У зв’язку із набранням чинності 15 листопада 2017 року Законом України від 9 листопада 2017 року № 2190-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», яким внесено зміни до Закону України «Про державну службу» стосовно непоширення його дії на голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, відповідно до частин третьої і четвертої статті 32 Кодексу законів про працю України, а також щодо покладення на керівника апарату місцевої державної адміністрації обов’язків керівника державної служби в апараті відповідної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), відповідно до статті 43 Закону України «Про державну службу», голова, перший заступник голови, заступник голови та керівник апарату районної державної адміністрації  були повідомлені про зміну істотних умов праці.

З метою удосконалення державної кадрової політики, недопущення порушень вимог законодавства України «Про державну службу», Кодексу Законів про працю України та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби,  головою райдержадміністрації затверджено графік перевірок стану дотримання чинного законодавства, відповідно до якого упродовж жовтня 2018 року сектором  з питань персоналу апарату райдержадміністрації здійснено планові перевірки у структурних підрозділах райдержадміністрації. За результатами оглядового контролю підготовлено відповідні довідки голові райдержадміністрації щодо виявлених порушень та типових помилок, відповідальним за ведення  роботи з персоналом надано роз'яснення та методично-консультативна допомога.

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 року № 731 «Про порядок ведення особових справ державних службовців» та Методичних рекомендацій Головдержслужби з цього питання, на кожного державного службовця районної державної адміністрації заведені особові справи. Перелік необхідних документів, що сформовані в особових справах, відповідають нормам чинного законодавства.

 Трудові книжки працівників ведуться згідно Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої Міністерством праці України, Міністерством юстиції України та Міністерством соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58. Записи в трудових книжках відповідають вимогам діючого законодавства. Вся кадрова документація зберігається в окремому сейфі.    

  За звітний період в районній державній адміністрації, звільнено  7 осіб.

Належним чином в апараті райдержадміністрації ведеться робота по веденню військового обліку та бронюванню військовозобов’язаних на період мобілізації та військового стану. У 2018 році Вінницьким обласним військовим комісаріатом проведено перевірку стану роботи  пов’язаної з організацією та веденням військового обліку та бронювання призовників і військовозобов’язаних. За результатами перевірки зроблено висновок, що ведення військового обліку відповідає вимогам документів.

  Враховуючи зазначене можна зробити висновок, що роботі з персоналом у районній державній адміністрації постійно приділяється належна увага. Діяльність сектору з питань персоналу апарату райдержадміністрації у повній мірі сприяє оперативному та ефективному виконанню поставлених завдань. Підвищення результативності цієї роботи, удосконалення її форм і методів і надалі залишатимуться пріоритетними напрямами  діяльності.

  

Завідувач сектору з питань персоналу

апарату райдержадміністрації                                              Н.Реплянчук

Announcements of events

Статистика відвідувань

Articles View Hits
953794
 

© Крижопільська районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

смт Крижопіль, вул. Героїв України 61 Тел. (04340) 2 14 63, Тел.факс (04340) 2 27 95, email: rda_kryzh@vin.gov.ua

  • More