ПОЛОЖЕННЯ
про фінансове управління  Крижопільської районної державної адміністрації

 

 1. Фінансове управління Крижопільської районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне департаменту  фінансів обласної державної адміністрації.
 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерств, інших центральних органів влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами департаменту фінансів обласної державної адміністрації,  а також даним Положенням.
 3. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 4. Основним завданням управління є:                                         

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районній державній адміністрації;

підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням  районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету.     

 1. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

         1) організовує виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

         2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

             3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

         4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі в районі та вживає заходів до усунення недоліків;

         5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

         6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;         

         7) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

         8) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної дміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

         9) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

         10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної дміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

         11) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

         12)  готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

             13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

         14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

             15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

         16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

         17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

         18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

         19) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

          20) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

               21) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

           22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

          23) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

          24) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

          25) забезпечує захист персональних даних;

          26) розробляє пропозиції з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

          27) здійснює в установленому порядку загальну організацію та управління виконанням  районного бюджету, координує в межах своєї компетентності діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевих бюджетів;

          28) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

          29) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

          30)  проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

          31) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд відповідно районній державній адміністрації;

           32) бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, підготовці пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг,  проводить аналіз соціально – економічних показників розвитку району та враховує їх під час складання бюджету району;

           33) організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту районного бюджету,за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект  районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами, або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд районній державній адміністрації;

              34) складає, затверджує тимчасовий розпис та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

              35) затверджує паспорти бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

36) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

          37) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

          38) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до районного бюджету;

          39) організовує  виконання районного бюджету, разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських та селищної рад, органами державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби України забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходи щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

          40) готує та надає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету, для прийняття рішення про внесення змін, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету.

          41) зводить показники бюджетів, що входять до бюджету району, та подає їх у встановлені терміни до департаменту  фінансів обласної державної адміністрації;

          42) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

          43) розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету  на вкладних (депозитних) рахунках банків.

          44) розглядає бюджетну та фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані територіальними органами Державної казначейської служби України;

          45) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожен звітний період та подання  річного та квартального звіту про виконання районного бюджету;

          46) розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів із резервного фонду бюджету;

          47) бере участь у підготовці пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на їх утримання;          

          48) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

          49) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

          50) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень

на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства, або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

      - зупинення операцій з бюджетними коштами;

      - призупинення бюджетних асигнувань;

      - зменшення бюджетних асигнувань;

      - повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

      - безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

         51) Забезпечує створення належних виробничих та соціально – побутових умов для працівників управління;

                        52)  здійснює інші передбачені законом повноваження.

         6.Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

          1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

         2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

         3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної дміністрації у відповідній галузі;

         4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

         5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 1.   Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. 8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією та департаментом фінансів облдержадміністрації  в установленому законодавством порядку.
 3. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

                    3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

         4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації ;

         5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

         6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

         7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

         8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

        9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

       10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

         11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Крижопільському районному управлінні юстиції;

        12) подає на затвердження  вищестоящому орогану проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

        13) розпоряджається коштами у межах затвердженого  кошторису управління; має право розпорядження рахунками та правопершого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

        14) здійснює добір кадрів;

        15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління:;

         16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвює їм ранги державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними

службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

         17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

         18) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

         19) затверджують розпис доходів і видатків відповідних місцевих бюджетів на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечують відповідність розпису відповідного місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

         20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Начальник управління здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників цього управління.
 2. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації,  або департаментом фінансів облдержадміністрації.
 3. Начальник управління   має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.
 4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 5. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної держадміністрації за пропозицією начальника управління в установленому законодавством порядку.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                         В.Коновал

 

 

Начальник управління

ПАСТУШЕНКО Валентин Миколайович 

Адреса: 24600, смт Крижопіль,

вул. Героїв України, 61

Телефон: (04340) 2 19 39

E-mail: krz_fin@vin.gov.ua

Announcements of events

Статистика відвідувань

Articles View Hits
4098937
 

© Крижопільська районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

смт Крижопіль, вул. Героїв України 61 Тел. (04340) 2 14 63, Тел.факс (04340) 2 27 95, email: rda_kryzh@vin.gov.ua

 • More