Регламент райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

19 вересня 2017 року № 187

 

 Р Е Г Л А М Е Н Т

Крижопільської районної державної адміністрації

 

Загальні положення

 

 1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної  адміністрації  (далі  -   райдержадміністрація).
 2. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції та повноважень, делегованих районною радою, здійснюється головою, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату, апаратом та структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими  допоміжними  органами, службами і комісіями,  утвореними головою райдержадміністрації.
 3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань,   які належать до публічної інформації з обмеженим доступом.

 Райдержадміністрація  інформує  громадськість  про  свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

 1. Розподіл обов'язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня  призначення його на посаду з визначенням:

- повноважень і функцій посадової особи;

- структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

- територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади  щодо  координації їх  діяльності, сприяння виконанню покладених на них завдань;

-   порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника, заступника та керівника апарату у разі їх відсутності.

 1. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із  заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), начальником відділу правового забезпечення апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

       

Планування роботи райдержадміністрації

 

 1. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.
 2. Районна державна адміністрація здійснює свою основну діяльність згідно з перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації, а у разі потреби оперативними (місячними) планами-календарями основних заходів.
 3. Плани роботи формуються за пропозиціями керівництва райдержадміністрації (голови, його заступників), керівників відділів апарату та управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації. Пропозиції до квартального плану, погоджені із відповідними заступниками голови райдержадміністрації, подаються керівниками управлінь, та інших структурних підрозділів до відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату не пізніше, ніж за 10 днів до початку кварталу, а до плану-календаря – не пізніше, ніж за 7 днів до початку наступного місяця.
 4. Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації на основі поданих пропозицій готує проект розпорядження про квартальний план роботи, який візується заступниками голови, керівником апарату, начальником відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату райдержадміністрації  і подається на затвердження голові райдержадміністрації не пізніше, ніж за 5 днів до початку наступного кварталу. План-календар основних заходів на місяць формується і подається на затвердження керівнику апарату райдержадміністрації не пізніше, ніж за 5 днів до початку наступного місяця.

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (1160-15).

 1. Квартальний та місячний плани роботи райдержадміністрації у триденний термін після їх затвердження надсилаються відділом організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації  керівництву райдержадміністрації, начальникам відділів апарату та  керівникам структурних  підрозділів райдержадміністрації, а також розміщуються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
 2. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень  Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації,  державних і регіональних програм  соціально-економічного та культурного розвитку,  здійснення інших визначених законами,  а також делегованих відповідною радою  повноважень  та  забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

- актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району або окремих його адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування,  які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови  райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

- перелік нормативно-правових актів, розпоряджень  голів  районної та обласної державних адміністрацій, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

-  основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за участю її керівництва.

 

Плани повинні містити питання:

- підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

- діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів  селищної та сільських рад з виконання актів законодавства, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голів облдержадміністрації і райдержадміністрації або із здійсненням їх повноважень.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації або виконкомів селищної та сільських рад, як правило, передбачає проведення комплексної  або  цільової  перевірки  стану справ  на  території  відповідної  адміністративно-територіальної одиниці.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також терміни їх здійснення.

 

 1. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови.

Виключення з плану роботи питань здійснюється з дозволу голови районної державної адміністрації на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.

 1. Робота апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови  (відповідно до розподілу обов'язків), керівником   апарату райдержадміністрації.

Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник  апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів  та  апарату райдержадміністрації  здійснюється  з  урахуванням положень пункту 11 цього Регламенту.

 1. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за  рішенням  заступника голови  (відповідно  до  розподілу обов'язків),  керівника апарату райдержадміністрації.
 2. Контроль за виконанням планів роботи районної державної адміністрації, структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації здійснюється першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Аналіз їх виконання проводить відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.
 3. Письмову інформацію про виконання квартального плану роботи районної державної адміністрації - до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом; річного - до 15 січня наступного року, попередньо погоджену із першим заступником, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівники структурних підрозділів подають для узагальнення у відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.
 4. Підготовка звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», здійснюється на основі звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про  результати  діяльності  райдержадміністрації розміщується  на  її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

 

Організація роботи апарату місцевої держадміністрації

 

 1. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

- опрацьовує проекти розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, інші документи, які надходять до райдержадміністрації, готує щодо них  аналітичні, довідкові та інші матеріали;

- розробляє, за дорученням  голови райдержадміністрації, проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

- перевіряє, за дорученням голови райдержадміністрації, виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень  голів обласної та районної державних адміністрації територіальними органами  міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення  повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації;

- вивчає  та узагальнює досвід роботи  зазначених  органів  і  надає  практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення  їх  діяльності;  здійснює  контроль  за  своєчасним поданням  доповідей,  інформаційних  та  інших матеріалів з питань виконання  актів  законодавства, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації;

- за дорученням  голови  райдержадміністрації  проводить аналіз роботи виконкомів селищної та сільських рад у межах повноважень і в порядку,  визначеному законодавством,  надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації  їх  роботи,  готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного  вирішення  питань економічного,  соціального  та  культурного  розвитку  відповідних територій;

- здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації,  надає  методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними  підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

- готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових  питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

- проводить, разом із структурними підрозділами   райдержадміністрації,  територіальними  органами  міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища  на  відповідній  території, розробляє та вносить голові райдержадміністрації  пропозиції щодо його поліпшення;

- реалізує державну політику з питань управління персоналом, а також контролю за дотриманням Закону України «Про державну службу»;

- забезпечує прозорість та відкритість діяльності райдержадміністрації, а також забезпечує реалізацію права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією завдань, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у її володінні.

- здійснює фінансове, матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

- забезпечує дотримання режиму роботи, належного протипожежного стану та дотримання правил охорони праці в службових приміщеннях райдержадміністрації;

- провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує  та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в  райдержадміністрації, відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

- забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації в місцевих засобах масової інформації та офіційному веб-сайті;

- забезпечує   організацію   приймання-передачі інформації  засобами  електронного  зв'язку  відповідно  до  вимог законодавства;

             - виконує відповідно до цього регламенту інші функції.

 

 1. Апарат райдержадміністрації, у  процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє із структурними підрозділами районної та обласної державних адміністрацій, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами місцевих рад.

 

 1. Організація роботи апарату  райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього регламенту та  положення  про  її апарат, що затверджується головою райдержадміністрації.

 

Організація роботи з персоналом

 

 1. Організація роботи з персоналом у районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування райдержадміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.
 2. Організація роботи з персоналом у районній державній адміністрації здійснюється за поданими пропозиціями до річного плану, затвердженим головою облдержадміністрації, який  передбачає  здійснення  заходів  з  добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.
 3. Організацію роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та   у   структурних   підрозділах   райдержадміністрації  здійснює  сектор з питань персоналу,  а  в підрозділах, які мають штатну чисельність до п’яти  осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців цього органу.
 4. Прийняття на державну службу та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.
 5. На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.
 6. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.
 7. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття  рішення  щодо  преміювання, планування кар’єри  державних  службовців,  виявлення  потреби у професійному навчанні,  проводиться оцінювання результатів  їх  службової діяльності в порядку, встановленому законодавством про державну службу.
 8. Реалізує державну політику  з питань  управління персоналом в апараті районної державної адміністрації та  її  структурних  підрозділах,  добір  персоналу, планування та організацію  заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних  службовців, документальне оформлення вступу на державну службу,  її  проходження  та  припинення  несе  сектор з питань персоналу.
 9. Сектор з питань персоналу райдержадміністрації:

- контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців, які затверджує керівник державного органу, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

- розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

- разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи, опрацьовує штатний розпис державного органу.

 

 

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

 

 1. Організація роботи з документами у районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, яка розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

 Інструкція з діловодства райдержадміністрації затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

 1. Відповідальність за загальний стан роботи з документами в райдержадміністрації несе її голова. Відповідальність за стан діловодства несуть: в апараті адміністрації – керівник апарату та начальник відділу організації діловодства та контролю; в управліннях, відділах, службах та секторах райдержадміністрації – їх керівники та спеціально визначені наказом особи.

 

 1. Організація діловодства в апараті райдержадміністрації забезпечується відділом організації діловодства та контролю та ведеться згідно з номенклатурою справ, яка щорічно до кінця поточного року переглядається, уточнюється та затверджується головою райдержадміністрації.

 

Облік, ознайомлення, формування справ та зберігання документів з грифом «Для службового користування» здійснюється  відділом організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

Облік, ознайомлення, формування справ, зберігання та використання документів з грифом «Для службового користування» з відмітками «Літер «М» здійснюється головним спеціалістом мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

 

Облік, ознайомлення, формування справ, зберігання та використання документів з питань режимно-секретної роботи здійснюється головним  спеціалістом з питань режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.    

 

Ведення діловодства в структурних підрозділах райдержадміністрації визначається Інструкцією з діловодства в районній державній адміністрації, інструкціями відповідних міністерств і відомств, цим регламентом та власними інструктивними документами.

 

 1. В апараті райдержадміністрації застосовуються дві форми реєстрації документів – автоматизована (з використанням корпоративної мережі модемного зв’язку під управлінням системи LOTUS NOTES з поштовим сервером у відділі інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації) та журнальна.

Відділ організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації забезпечує прийом-передачу інформації за допомогою засобів електронного зв’язку структурним підрозділам  облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністраціям області через систему електронної пошти в національному домені vin.gov.ua.

 

 1. 34. Кореспонденція, що надходить до райдержадміністрації, реєструється у відділі організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації в день її надходження або наступного робочого дня у разі надходження документів у неробочий час.

Відповідальним працівником відділу проводиться попередній розгляд вхідної кореспонденції та їх відбір для розгляду керівництвом.

Документи подаються на розгляд керівництву в день їх надходження до 9.00, 11.00 та 16.00 год., а термінові – негайно.

Подання вхідних документів на розгляд голови райдержадміністрації здійснюється відповідальним працівником відділу через працівника приймальні голови райдержадміністрації, заступникам голови райдержадміністрації – особисто.

 

 1. Розглянуті головою райдержадміністрації документи передаються у відділ організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

Подані документи розподіляються, згідно резолюції голови райдержадміністрації, і подаються на розгляд заступникам голови і керівнику апарату райдержадміністрації.

Керівництво райдержадміністрації за результатами розгляду документів накладає резолюцію до кожного документа, у якій зазначається прізвище виконавця (виконавців), зміст завдання, термін його виконання, дата розгляду та особистий підпис посадової особи.

Розглянуті документи повертаються у відділ діловодства та контролю.

На документи, що підлягають контролю, заводяться реєстраційно-контрольні картки. Передача контрольних документів виконавцям здійснюється під розпис у  реєстраційно-контрольних картках.

Оригінали, зареєстрованих вхідних  документів, передаються виконавцям і повертаються разом із матеріалами про їх виконання до відділу організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

Відповідальність за ведення контрольних карток, своєчасне доведення документів до виконавців та своєчасне надання відповіді на них несе спеціаліст відділу організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації, який відповідає за організацію та стан роботи з контрольними документами.

Відповідальність за зміст  документа та дотримання встановлених вимог щодо його оформлення несуть посадові особи, які безпосередньо здійснювали його підготовку.

 1. Вихідні документи підписуються головою райдержадміністрації, його заступниками чи керівником апарату за наявності віз виконавців та передаються до відділу організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації для реєстрації та відправлення.

Перед підписанням вихідного документу головою райдержадміністрації,  виконавець погоджую його із відповідним до розподілу обов’язків заступником голови райдержадміністрації. Відмітка про погодження проставляється  на зворотній  стороні документа або на другому примірнику, у разі його наявності.

 1. Документи райдержадміністрації надсилаються адресатам за допомогою корпоративної мережі модемного зв’язку під управлінням системи LOTUS NOTES, корпоративної електронної пошти обласної державної адміністрації, електронного зв’язку, спеціальним зв’язком та звичайними поштовими відправленнями.

 

 1. Копіювання і розмноження документів апарату райдержадміністрації здійснюється з дозволу керівника апарату.

 

 1. Райдержадміністрація має гербову печатку встановленого зразка, виготовлення якої забезпечується відділом організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації у встановленому порядку.

Відповідальним за зберігання і законність користування гербовою печаткою є керівник апарату райдержадміністрації.

На час відсутності керівника апарату, за використання гербової печатки відповідає особа, яка буде його заміщати. Гербова печатка передається за актом.

Гербовою печаткою райдержадміністрації засвідчуються підписи голови райдержадміністрації, його заступників у випадках, передбачених чинним законодавством.

 

 1. Райдержадміністрація має печатки: сектору з питань персоналу, відділу організації діловодства та контролю, "для пакетів", а також штампи, необхідні в роботі з документами.

Усі печатки та штампи обліковуються в журналі обліку та видачі печаток і штампів, який зберігається у відділі організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

Печатка сектору з питань персоналу, а також відповідні штампи, необхідні в роботі з документами знаходяться в секторі з питань персоналу апарату райдержадміністрації. Завідувач сектору несе персональну відповідальність за їх зберігання та використання.

Печатка  відділу організації діловодства та контролю, а також відповідні штампи, необхідні в роботі з документами, знаходяться у відділі організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації. Начальник відділу несе персональну відповідальність за їх зберігання і законність використання.

Печатка "для пакетів", а також відповідні штампи, необхідні в роботі з документами знаходяться в головного спеціаліста з питань режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації, який несе персональну відповідальність за їх зберігання і законність використання.

Управління, відділи та інші структурні підрозділи рай­держадміністрації, що є юридичними особами, мають свої гербові печатки і  штампи встановленого зразка, необхідні в роботі з документами. Виготовлення їх забезпечується ними самостійно.

Печатки і штампи зберігаються в умовах, що забезпечують їх на­дійне збереження.

 

 1. Бланки, на яких складаються організаційно-розпорядчі документи райдержадміністрації, виготовляються відділом організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації за зразками, затвердженими Інструкцією з діловодства в районній державній адміністрації.

Обов’язковому обліку підлягають пронумеровані бланки. Рішення про необхідність обліку бланків, виготовлених в райдержадміністрації за допомогою комп’ютерної техніки, приймає голова райдержадміністрації.

Виготовлення бланків  управлінь, відділів та інших структур­них підрозділів райдержадміністрації забезпечується ними самостійно. Зраз­ки погоджуються із начальником відділу організації діловодства та контролю апарату райдержадміні­страції.

Документи, складені на бланках райдержадміністрації, підписуються головою, його заступниками та керівником апарату.

 

 1. Ведення діловодства в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації визначається Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242, інструкціями відповідних міністерств і відом­ств України, Інструкцією з діловодства районної державної адміністрації цим регламентом, і здійснюється спеціально визначеними осо­бами.

Оригінали зареєстрованих вихідних документів, пе­редані на виконання в  управління, відділи та інші структурні під­розділи, повертаються разом з матеріалами про їх виконання до відділу організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

Документи, надіслані в структурні підрозділи райдержадміністрації в копіях, поверненню не підлягають.

Пропозиції, інформації, звіти та інші матеріали на виконання документів, взятих на контроль в апараті райдержадміністрації, подаються  управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації через відділ організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації до закінчення термінів їх виконання.

Друкування, розмноження і доведення до виконавців власних розпорядчих, вихідних і внутрішніх документів здійснюється  управліннями,  відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації самостійно.

 

 1. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату райдержадміністрації та керівники її структурних підрозділів.

 

 1. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

         Обов'язковому контролю підлягає виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України,  глави Адміністрації Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, звернень комітетів Верховної Ради України,  а також звернень і запитів народних депутатів України та депутатів місцевих рад, завдань, передбачених у розпорядженнях та дорученнях голів обласної та районної держадміністрацій, запитів на отримання публічної інформації, звернень.

Контроль за проходженням документів здійснюється за картковою системою, крім того, забезпечується автоматизований документообіг контрольних документів.

 Безпосередній контроль за дотриманням термінів виконання контрольних документів покладається на відповідального працівника відділу організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації, у структурних підрозділах райдержадміністрації – на посадову особу, відповідальну за здійснення контролю.

Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому документі, резолюції голови райдержадміністрації (першого заступника або заступників голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків) та безпосередні виконавці.

 

 1. Контроль за виконанням завдань, здійснюється шляхом:

- аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про  стан  виконання  документів  у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

- систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

- проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

- розгляду питань діяльності (заслуховування звіту)  виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.

 

 1. З метою забезпечення належного виконання контрольних завдань відповідальним працівником відділу організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації щомісячно розробляється план контролю який доводиться до виконавців.

У разі можливого зриву виконання документа в цілому або передбаченого ним окремого завдання інформується голова райдержадміністрації, його заступники (згідно до розподілу обов’язків) чи керівник апарату для вжиття відповідних заходів.

 

 1. Відділ організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації, за дорученням керівництва, перевіряє стан організації діловодства та контролю, дотримання виконавської дисципліни у відділах апарату, управліннях, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах сільських і селищної рад, надають їм необхідну методичну допомогу, інформують керівництво райдержадміністрації з цих питань, вносить пропозиції щодо поліпшення роботи.

 

 1. 48. Зняття з контролю документа здійснюється головою райдержадміністрації або його заступниками (відповідно до розподілу обов'язків) чи керівником апарату на підставі письмової інформації керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій та відомств або іншого документа, що підтверджує його виконання.

                      

 

Організація розгляду звернень громадян

та проведення особистого прийому громадян

 

 1. Райдержадміністрація організовує в  установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій  (зауважень),  заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі  ведення  діловодства  та  проведення   особистого   прийому громадян,   покладається   на  відділ правового забезпечення апарату райдержадміністрації.

Діловодство з питань звернень громадян ведеться відповідно до Інструкції   з  діловодства  за  зверненнями  громадян  в  органах державної влади і місцевого самоврядування,  об'єднаннях громадян, на  підприємствах,  в установах,  організаціях незалежно від форми власності,  в засобах масової інформації,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів   України   від   14   квітня  1997  р.  N  348.

 

 1. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

 1. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації або першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), які дають доручення керівникам відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій щодо вивчення, перевірки і вирішення порушених у зверненнях питань відповідно до чинного законодавства. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної адміністрації або її апарату.

 

 1. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через офіційний веб-сайт  райдержадміністрації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

 1. Відповіді про результати розгляду звернень, які взяті на контроль в райдержадміністрації, підписуються керівниками відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, яким давались відповідні доручення, до компетенції яких належить вирішення порушених питань, або їх заступниками.

У відповідях зазначаються заходи, вжиті при вирішенні питань, порушених у зверненні, та в якій формі поінформовано автора. Розглянуті звернення, разом з усіма матеріалами, списуються до справи головою райдержадміністрації або його заступниками.

Відповіді про результати розгляду звернень громадян, взятих на контроль в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України та інших вищестоящих органах, готуються і візуються безпосередніми виконавцями і підписуються головою або його заступниками.

 

 1. Діловодство за зверненнями громадян ведеться у відділі правового забезпечення апарату райдержадміністрації окремо від інших видів діловодства згідно з відповідними нормативно-правовими актами. Реєстрація пропозицій, заяв і скарг, облік особистого прийому громадян здійснюється в порядку згідно чинного законодавства та в електронному вигляді.

Організовує і контролює проходження і вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації, працівник відділу правового забезпечення апарату райдержадміністрації, на якого покладено відповідні обов’язки.

Працівник відділу правового забезпечення апарату райдержадміністрації, який відповідає за роботу зі зверненнями громадян:

- щоденно здійснює моніторинг звернень, надісланих голові райдержадміністрації, його заступникам та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації  через  персональні  електронні кабінети на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, повідомляє про їх надходження безпосереднім виконавцям та контролює їх розгляд;

-  щоквартально аналізує роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян.

 

 1. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Організація правового забезпечення

діяльності  райдержадміністрації

 

 1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює відділ правового забезпечення апарату райдержадміністрації.

Відділ правового забезпечення апарату райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації -  керівнику апарату райдержадміністрації.

 

 1. У своїй діяльності відділ правового забезпечення апарату райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, а також розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій

 

 1. Основними завданнями відділу правового забезпечення апарату райдержадміністрації є:

- правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

- підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

 

 

 1. Відділ правового забезпечення апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує відповідність законодавству  проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

- проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність до вимог законодавства;

- визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

- надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів  щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

- представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

- виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про відділ правового забезпечення, що затверджується головою райдержадміністрації.

 

 

 1. Начальник відділу правового забезпечення апарату райдержадміністрації :

- здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

- бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;

- організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

- виконує інші передбачені законодавством функції.

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії  райдержадміністрації

 

 1. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи, тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації. Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 утворюється громадська рада.

Засідання утворених райдержадміністрацією допоміжних органів проводяться згідно з їх положеннями. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними секретарями чи іншими особами, визначеними керівниками цих органів.

 

 1. Для узгодженого розгляду   питань,   що   належать   до компетенції райдержадміністрації,  обговорення найважливіших напрямів  її  діяльності  може   утворюватися   колегія   райдержадміністрації  (далі  -  колегія).

 

 1. До складу колегії райдержадміністрації входять голова райдержадміністрації (голова колегії), його  заступники, керівник апарату   райдержадміністрації, а також можуть входити  керівники   структурних   підрозділів райдержадміністрації, територіальних  органів  центральних  органів  виконавчої влади та посадові особи  органів  місцевого  самоврядування за їх згодою.

До складу  колегії  райдержадміністрації  можуть  бути включені  за  пропозицією  громадських  організацій,  підприємств, установ та організацій їх представники.

 

 1. Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.
 2. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові – у разі необхідності.

Додаткові питання до затвердженого  плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її  голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання

Пропозиції до плану роботи колегії подаються структурними підрозділами та  керівництвом районної державної адміністрації.

 

 1. Рішення колегії приймається   відкритим   голосуванням більшістю  голосів  присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого.

В окремих  випадках,  за  рішенням   головуючого,   може   бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою  колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядчого документу (розпорядження або доручення).

 

 1. Організаційно-технічне обслуговування засідань колегії здійсню­ють відповідні відділи апарату районної державної адміністрації.

 

 1. У своїй роботі   колегія  райдержадміністрації керується Загальним положенням  про  колегію  центрального  органу виконавчої   влади   і  місцевої  держадміністрації,  затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1569 та цим Регламентом.

 

 

Порядок підготовки та проведення нарад

 

 1. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації з метою оперативного розгляду та  вирішення  питань,  що належать до їх компетенції, проводять наради.

Оперативні наради голови райдержадміністрації із його заступниками,  керівником апарату, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність району, поводяться щопонеділка о 9-й годині. Забезпечення підготовки цих нарад та їх протоколювання покладається на відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

У структурних підрозділах райдержадміністрації та її апарату оперативні наради проводяться щопонеділка об 11-ї годині.

 

 1. Підготовка нарад з планових та поточних питань за участю голови райдержадміністрації покладається на заступників голови (згідно з розподілом обов’язків), керівника апарату, керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.

План підготовки наради затверджується головою райдержадміністрації.

Підготовку нарад з галузевих питань за участю заступників голови райдержадміністрації здійснюють керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації. План підготовки наради затверджує відповідна посадова особа.

 

 1. Порядок денний, дата, час та список учасників наради визначаються головою або відповідними заступниками голови

Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

 1. Повідомлення про запрошення на наради за участю голови райдержадміністрації, реєстрація їх учасників здійснюється працівниками відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, а за участю заступників голови райдержадміністрації – керівниками галузевих структурних підрозділів.

 

 1. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

 

 1. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження та доручення голови або наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

 

 1. Підготовка приміщень до нарад та інше організаційне забезпечення здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату разом з підрозділами райдержадміністрації, що відповідають за проведення заходів.

 

 1. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і  підсумки  розгляду  питань  на   нарадах має відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату райдержадміністрації.

 

Порядок внесення та розгляду проектів

розпоряджень голови районної державної адміністрації

 

 1. Голова райдержадміністрації на  виконання  актів законодавства,   доручень  Прем'єр-міністра  України, голови облдержадміністрації та за  власною ініціативою  видає  одноособово,  в  межах   повноважень  районної державної адміністрації, розпорядження.
 2. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі - проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади у районі (далі - інші органи).

У разі, коли розроблення  проекту  розпорядження  доручено кільком  структурним  підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому  органу,  головним  розробником  є  виконавець, зазначений першим.

 

 1. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із структурними    підрозділами   райдержадміністрації, до компетенції яких входить  питання, що розглядаються, а у разі потреби з іншими органами.

Головний розробник    самостійно    визначає  включення тих чи інших  структурних підрозділів райдержадміністрації,  її  апарату  та інші   органи,   виходячи   із  змісту  основних  положень  проекту розпорядження.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект головним розробником надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу, задіяних в розробці та реалізації розпорядження,   структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та  інших органів з розроблення проекту розпорядження,  вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей  у їх позиціях щодо проекту  (проводить  консультації, узгоджувальні  наради,  робочі  зустрічі  тощо),  отримує  від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Задіяні структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та  інші органи, за зверненням головного розробника  у  визначений  ним  термін, беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект  розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства, указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень облдержадміністрації, документів інших органів виконавчої влади вищого рівня,  погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

При підготовці проектів розпоряджень райдержадміністрації на виконання документів органів влади вищого рівня у тексті вказується вид документа, дата, номер і повна назва та додається оригінал цього документа, зареєстрований у відділі організації та контролю апарату райдержадміністрації, для уточнення даних і проставлення на ньому відмітки (штампа) про дату та номер виданого розпорядження.

Якщо відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту  розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються задіяні структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

- погодили проект розпорядження без зауважень;

- висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

- висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

- не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

 

 1. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів, щодо  проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження  позицій  (додаток 2), який    підписує   керівник   структурного   підрозділу райдержадміністрації,  її  апарату,  іншого  органу,  що  є  головним розробником.

 

 1. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки, у  разі  потреби,  можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

 

 1. У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4),  у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

 

 1. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження, головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи,  що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

 

 1. Проекти розпоряджень друкуються на аркуші паперу формату А-4 через півтора міжрядкових інтервали. Розпорядження повинні мати заголовки, що коротко і точно відо­бражають їх зміст, вступну і розпорядчу, або лише розпорядчу частину, можуть мати додатки до основного документа.

Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило,  має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати  аналізу  стану  справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження. Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території, у разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

Розпорядча частина викладається у вигляді пунктів, сформульованих в неозначеній формі, з єдиною нумерацією арабськими цифрами. Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити, у разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які готують проекти розпоряджень райдержадміністрації, в обов’язковому порядку у тексті розпоряджень визначають окремим пунктом структурний підрозділ (головного відповідального виконавця), на якого покладається збір, аналіз та узагальнення інформації від задіяних у розпорядженні виконавців.

 

 1. Якщо до проекту розпорядчого документа додаються додатки, то це обумовлюється в основному документі. Якщо додатків кілька - вони ну­меруються за черговістю посилання на них.

Якщо текст додатка має складну структуру, то він поділяється на розді­ли, підрозділи, пункти, підпункти і можуть мати нумерацію кількох поряд­ків.

Оформлені у вигляді додатків списки формуються за алфавітним порядком прізвищ, запропонованих до їх складу осіб із зазначенням імен, по батькові, посад за основним місцем роботи. Керівництво таких органів пере­раховується на початку списку із зазначенням та у порядку важливості від­ведених їм функцій.

Якщо до складу зазначених органів запропоновані особи, які не є дер­жавними службовцями, то обов'язкове зазначення їх згоди брати участь у роботі.

Списки, представлених до нагородження осіб, формуються за алфаві­том їх прізвищ у межах всього списку або в межах територіальних громад, розташо­ваних в алфавітному порядку. Прізвища у списках не нумеруються.

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

 

 1. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного  впливу відповідно до вимог Закону  України "Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою  проведення аналізу впливу регуляторного  акта,  затвердженою  постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

- копію рішення територіального органу Держпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

- копію повідомлення про оприлюднення проекту.

 

 1. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 80-87 цього регламенту.

За дорученням  голови райдержадміністрації або його заступників (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації, опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та, у разі потреби, здійснюється редагування його тексту.

Термін опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби, зазначений термін може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

 

 1. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у відділі правового забезпечення апарату райдержадміністрації.

У разі, коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації  з  порушенням визначених у цьому розділі вимог, відділ правового забезпечення доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації,  який  у  дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Відділ правового забезпечення опрацьовує поданий  проект  розпорядження, зокрема,  проводить  його  правову  експертизу,  вносить  поправки, пов'язані  з  приведенням  проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної  техніки,  а  також,  у  разі  потреби, редагує проект розпорядження.

Відділ правового забезпечення під час проведення правової експертизи:

- перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

- оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

- перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із задіяними у його розробці органами.

У разі  виявлення  невідповідності  проекту  розпорядження чи його окремих положень актам законодавства, відділ правового забезпечення готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.  У  разі,  коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, відділ правового забезпечення готує висновок (додаток 6).

 Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

 1. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.
 2. Головний розробник не пізніш як за 20 робочих днів до дати розгляду забезпечує оприлюднення проекту розпорядження нормативного характеру на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
 3. Проект розпорядження візується головним розробником, працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов'язковому порядку начальниками відділів правового забезпечення та організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації, першим заступником, заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації).
 4. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не  встановлено  більш  пізній  строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації  нормативного характеру  підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та  обов'язків громадян або мають загальний характер,  підлягають  оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення,  якщо самими актами не встановлено  більш  пізній строк набрання чинності.

   Розпорядження  районної держадміністрації, зазначені в абзацах  третьому  і  четвертому  цього  пункту,  оприлюднюються в порядку,  передбаченому  Законом  України "Про доступ до публічної інформації".

 

 1. Підписані розпорядження реєструються у відділі організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації шляхом присвоєння їм дат та порядкових номерів. Назва файлу електронного варіанта розпорядження повинна відповідати порядковому номеру розпорядження.

Оригінали розпоряджень голови райдержадміністрації засвідчу­ються гербовою печаткою районної державної адміністрації. Копії розпоряд­чих документів - печаткою відділу організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

Оригінали розпоряджень голови райдержадміністрації підшива­ються у справи в хронологічному порядку і зберігаються у відділі організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації  протягом одного року, після чого передаються на зберігання до архіву апарату. Електронні варіанти розпоряджень зберігаються в окремій папці комп'ютерної бази даних протягом року. Відповідальність за зберігання оригіналів розпоряджень голови райдержадміністрації покладається на працівників відділу організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

 1. Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються відділом організації діловодства і контролю апарату райдержадміністрації відповідним органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Головний розробник  забезпечує,  відповідно  до  вимог  Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», здійснення  відстеження результативності прийнятого розпорядження.

 

Публічне обговорення проекту розпорядження

голови райдержадміністрації

 

 1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району або окремої адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян,  передбачає затвердження регіональних  програм економічного, соціального, культурного розвитку, а  також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку,  може  бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки  шляхом  опублікування  на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, у місцевих засобах масової інформації  або доведення до відома населення в інший спосіб.

 

 1. Рішення про проведення  публічного  обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції   головного розробника або за  власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним  розробником  та  візується керівниками задіяних у ньому   структурних  підрозділів  райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції  додаються  проект  розпорядження,  завізований керівником органу,  що є головним розробником,  та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

- які верстви  та  групи  населення  повинні  взяти участь в обговоренні;

- яких результатів необхідно досягти;

- які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

- строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями  9, 12,  13  і  20  Закону  України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 1. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає у відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату проект розпорядження разом з  планом  проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та  інформацією  про  контактні  телефони   і   адресу   головного розробника.

Публічне обговорення   проекту  розпорядження  проводиться  з урахуванням   положень   Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року  № 996 (зі змінами).

 

 1. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного   обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним  розробником,  узагальнюються  та  враховуються під час доопрацювання проекту. 

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо  продовження  строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 

 

Режим роботи районної державної адміністрації

 

 

 1. Райдержадміністрація працює з понеділка по четвер з 8 до 17.15 год., у п’ятницю - з 8 до 16 год. з перервою на обід з 12 до 13 години. Вихідні - субота, неділя. Час початку та закінчення робочого дня може змінюватися розпорядженням голови райдержадміністрації.

Напередодні святкових і неробочих днів, встановлених Кодексом законів про працю України, тривалість роботи скорочується на одну годину.

 

 1. Облік робочого часу працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату здійснюється у підрозділах визначеними для цього особами, згідно з розподілом обов’язків. Підписані, відповідальними за облік робочого часу особами, керівником апарату райдержадміністрації табелі у встановлені строки подаються до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату для нарахування зарплати.

 

 1. Чергування в райдержадміністрації здійснюється у приймальні голови райдержадміністрації та на центральному вході відповідальними черговими – відповідальними працівниками райдержадміністрації.

В окремих випадках, за розпорядженням голови райдержадміністрації, до чергування можуть залучатися відповідальні працівники районних органів виконавчої влади.

 

Матеріально-технічне забезпечення та бухгалтерське

обслуговування районної державної адміністрації

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності райдержад­міністрації здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату, який:

- забезпечує  відповідне меблювання та оснащення засобами зв'язку і оргтехніки, канцелярським приладдям службових кабінетів праців­ників апарату райдержадмініст­рації;

- виконує низку заходів щодо охорони службових приміщень і майна, утримування та збереження державних символів, забезпечення належного порядку та режиму роботи в приміщеннях райдержадміністрації, економного та раціонального використання енергоресурсів та матері­альних цінностей;

- здійснює технічне забезпечення проведення нарад та інших заходів, які проводяться головою райдержадміністрації і його заступниками в примі­щенні райдержадміністрації;

- забезпечує належний порядок та протипожежний стан в приміщеннях райдержадміністрації;

- формує  повну і достовірну інформацію про господарські процеси і результати діяльності установи;

- дотримується встановленого порядку бухгалтерської звітності;

- забезпечує облік наявності і руху майна, використання матеріальних і фі­нансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- здійснює контроль за дотриманням належної бюджетно-фінансової та го­сподарської дисципліни в апараті райдержадміністрації.

 

 1. Винесення майна з будинку райдержадміністрації, перенесення його з однієї кімнати в іншу проводиться лише з дозволу начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату.

Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за  керівниками відповідних структурних підрозділів апарату та райдержадміністрації. Працівники апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації несуть відповідальність за збереження і правильність користування майном. При звільненні з роботи працівники, за якими закріплене дане майно, передають його відповідно до акту передачі.

 

Організація і проведення урочистих подій,

відзначення професійних свят

 

 1. Проведення урочистих подій, відзначення професійних свят є фор­мою роботи, яка забезпечує моральне заохочення працівників різних галузей виробництва та сфер діяльності району.

Урочисті події та відзначення професійних свят проводяться головою районної державної адміністрації, його заступниками, керівниками управ­лінь згідно з календарем державних і професійних свят, затверджених в Україні та планом роботи райдержадміністрації.

 1. Проведення вшанувань кращих працівників району з нагоди професійних свят та урочистостей здійснюється за погодженням з головою районної державної адміністрації. Пропозиції з цих питань завчасно вносяться заступниками голови райдержадміністрації, керівниками управ­лінь і відділів, підприємств та організацій.

Виклик учасників урочистостей проводиться з дозволу голови, за­ступників голови райдержадміністрації з урахуванням пропозицій, які подаються їх організаторами.

Відповідальність за виклик і проведення урочистостей покладається на ініціаторів їх проведення, контроль - на заступників голови райдержадмініс­трації, керівника апарату райдержадміністрації (згідно з розподілом обов'язків).

 

 1. Підготовку матеріалів щодо нагородження кращих трудівників району Почесними грамотами райдержадміністрації здійснює відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

Придбання пам'ятних подарунків та квітів нагородженим зазвичай здійснюється за рахунок Програми відзначення в районі державних свят, пам’ятних та ювілейних дат, вшанування кращих виробничників, проведення інших культурних заходів на відповідний рік; в окремих випадках за дорученням керівництва райдержадміністрації це забезпе­чують відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, районні установи та організації не пізніше, як за три дні до проведення урочистих по­дій. 

Підготовку приміщення для проведення урочистих подій, про­фесійних свят здійснює  відділ фінансово-господарського забезпечення, або їх ініціатори.

Висвітлення матеріалів щодо проведення урочистостей покладається на відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

 

 

 

Взаємовідносини місцевої держадміністрації

з іншими органами державної влади та органами

місцевого самоврядування

 

 1. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснюються керівництвом, апаратом, управліннями,  відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації по галузях і напрямках на відповідних рівнях з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань. Поря­док взаємодії визначається цим регламентом та положеннями про управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадміністрації.

 

 1. Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.
 2. 109. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 1. Голова райдержадміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції в разі їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

 

 

Порядок інформування про найважливіші події, явища і

тенденції суспільно-політичного, соціально-економічного

та культурного становища в районі

 

 1. Інформація про найважливіші події, явища і тенденції в суспільно-політичному, соціально-економічному становищі та культурному житті району, що відбулись у першій половині дня, передається виконавчими органами сільських та селищної рад, структурними підрозділами райдержадміністрації до відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації у той же день до 16.00 год., якщо у другій половині дня -  на наступний день не пізніше 09.00 год.

 

 1. Систематизована та погоджена з відповідними заступниками голови райдержадміністрації (згідно з розподілом обов'язків) інформація передається в електронному вигляді до Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації та засобів масової інформації.

 

 1. Інформування населення району про діяльність райдержадміністрації, видані головою райдержадміністрації розпорядження, що стосуються інтересів населення, доводяться до їх відома через офіційний веб-сайт райдержадміністрації та засоби масової інформації. З актуальних питань суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного життя району, області  та країни за участю керівництва райдержадміністрації проводяться прес-конференції, «круглі столи» тощо.

 

 

Організація забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація

 

 1. Реалізація громадянами України конституційного права на вільний доступ до інформації в районній державній адміністрації здійснюється згідно з вимогами законів України “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації” та інших нормативно-правових актів.
 2. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація, здійснюється за такими напрямами:

збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

організація прийому запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них у порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам структурних підрозділів райдержадміністрації, які призначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

 1. Організація розгляду запитів на інформацію покладається на відділ організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

Порядок складення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є райдержадміністрація та Положення про систему обліку публічної інформації, затверджуються розпорядженнями голови райдержадміністрації.

 1. Запити на інформацію можуть бути подані до райдержадміністрації у письмовій, усній чи іншій формі (поштою, за телефоном, факсом, електронною поштою) за вибором запитувача.
 2. Усі запити на інформацію підлягають реєстрації. Діловодство за запитами на інформацію ведеться відділом організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.
 3. Первинний розгляд запитів на інформацію із наданням доручень на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює голова райдержадміністрації, а у випадку його відсутності – перший заступник, заступник голови райдержадміністрації.
 4. Відділ організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації передає запити структурним підрозділам райдержадміністрації та її апарату, які згідно з резолюціями готують проект відповіді запитувачу.
 5. Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати 5 робочих днів. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжений до 20 робочих днів.

У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації та її апарату, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного в реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин продовження.

У випадку надходження запиту на інформацію, необхідну для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, відповідальна особа відділу організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації перевіряє обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації» та об’єктивні обставини відповідного запиту. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованим, він розглядається в загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

Якщо запит на інформацію стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

 1. Підготовлений проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, який готував проект (у випадку, коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують усі керівники), передається на підпис голові, першому заступнику, заступнику голови або керівнику апарату райдержадміністрації згідно з компетенцією, визначеною розподілом обов’язків. У разі їх відсутності підпис на відповіді ставить посадова особа відповідно до взаємозаміщення повноважень між ними.

Після підписання відповідь на запит разом з додатками передається  до відділу організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації для відправлення запитувачу.

 1. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовленого структурним підрозділом проекту відповіді.
 2. Контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату здійснює відділ організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

Датою фактичного виконання відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації та її апарату завдання з розгляду відповідного запиту на інформацію, вважається дата передачі у відділ організації діловодства та контролю апарату райдержадміністрації відповіді на запит, яка проставляється на відповіді.

 1. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію закону, на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту залучається начальник відділу правового забезпечення апарату райдержадміністрації для невідкладного надання правової допомоги та ідентифікації документа.

 

Порядок функціонування

офіційного веб-сайту райдержадміністрації

 

 1. Координація роботи з інформаційного наповнення офіційного веб–сайту райдержадміністрації, його технічної підтримки, встановлення регламенту і стандартів обміну інформацією між його складовими частинами здійснюються апаратом райдержадміністрації.
 2. Оприлюднення інформації в мережі Інтернет про діяльність райдержадміністрації здійснюється шляхом розміщення і періодичного оновлення інформації на офіційному веб–сайті райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства.
 3. Постачальниками інформації для розміщення на веб-сайті є структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів викової влади, установи та організації, які подають її відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом.

Зміст інформації, що підлягає розміщенню на веб-сайті, погоджується першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Відповідальність за зміст та своєчасність оприлюднених матеріалів несуть посадові особи, що підготували цей матеріал та погодили його розміщення на веб-сайті.

 1. Оприлюднення інформаційних матеріалів на веб-сайті організовує відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.
 2. Відповідальність за безпосереднє наповнення, захист інформації від несанкціонованої модифікації та технічне функціонування веб-сайту покладається на працівника, відповідального за обслуговування комп’ютерної техніки.

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                          В.Коновал

 

 

 

 

 

Announcements of events

Статистика відвідувань

Articles View Hits
4882299
 

© Крижопільська районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

смт Крижопіль, вул. Героїв України 61 Тел. (04340) 2 14 63, Тел.факс (04340) 2 27 95, email: rda_kryzh@vin.gov.ua

 • More