Положення

про колегію районної державної адміністрації

1. Колегія районної державної адміністрації є колективним консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до їх компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших  напрямів діяльності а також для підготовки консультацій і пропозицій щодо здійснюваних нею організаційно-розпорядчих і політичних заходів та практичних дій.

2. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій.

3 Рішення про утворення колегії приймається головою районної державної адміністрації.

Функції колегії

4. Головним завданням колегії є напрацювання рекомендацій голові районної державної адміністрації з питань економічного і соціального розвитку району, забезпечення виконання актів законодавчої і виконавчої влади, а також з інших питань, що віднесені до повноважень голови та компетенції райдержадміністрації.

Колегія районної державної адміністрації:

4.1. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності районної державної адміністрації.

4.2. Розглядає пропозиції щодо:

- удосконалення законодавства;

- забезпечення співпраці з обласними органами виконавчої влади, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

- розширення міжнародного співробітництва на території району;

- формування та реалізації державної політики на території району.

4.3. Обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку району інші  районні програми та визначає шляхи їх реалізації.

4.4. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення  виявлених недоліків.

4.5. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

4.6. Аналізує стан роботи районної державної адміністрації з питань забезпечення прав людини та громадянина.

4.7. Розглядає результати роботи районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ і організацій незалежно  від форми власності та підпорядкування ( в межах компетенції).

4.8. Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни.

4.9. Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на районну державну адміністрацію.                                                                                                                                                                                                      

Склад колегії

5. Очолює колегію голова районної державної адміністрації. У разі тривалої відсутності голови (відпустка, хвороба, інші причини)  його обов'язки з організації роботи колегії виконує перший заступник голови районної державної адміністрації.

6. До складу  колегії  входять  перший  заступник  і  заступники голови райдержадміністрації, керівник апарату, окремі керівники районних управлінь та інших служб райдержадміністрації, державних органів та ор­ганів місцевого самоврядування, громадських об'єднань.

Представники органів та установ, що не входять в систему органів районної державної адміністрації, включаються до складу колегії за їх згодою.

7. Кількісний та персональний склад колегії визначається і затверджується головою районної державної адміністрації.

8. Зміни в персональному складі колегії (виведення, включення до  складу нових членів) проводяться головою райдержадміністрації по не­обхідності.

Організація роботи колегії

9. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії

проводяться відповідно до плану роботи колегії або скликаються головою райдержадміністрації у міру потреби, але не менше одного разу в квартал.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

10.    Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

11. Затверджений план засідань колегії розсилається членам колегії, керів­никам структурних підрозділів райдерж­адміністрації, не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року).

12. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути
включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж
за десять днів до чергового засідання.

13. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

14. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється організаційним відділом апарату райдержадміністрації , який не пізніше ніж за п’ять  днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

15. На розгляд колегії подаються:

- проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

- довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунто­ваних висновків і пропозицій;

- проект рішення колегії;

- список членів колегії;

- список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні
питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по
батькові, місця роботи та займаних посад;

- довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми,
таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

16. Склад запрошених на засідання колегії визначається головою райдержадміністрації за пропозиціями заступників голови райдержадміністрації.

17. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання,
а у разі проведення позачергового засідання — не пізніше ніж за один день до
засідання.

18. Управління, відділи або особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали до організаційного відділу апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Організаційний відділ апарату райдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів та перевіряє правильність їх оформлення.

19. Повідомлення  членів колегії, запрошених про час, місце проведення та порядок денний засідання колегії, реєстрацію членів колегії та запрошених  здійснює  організаційний відділ апарату райдержадміністрації.

20.  Координацію роботи  щодо підготовки  засідання колегії здійснює заступник голови райдержадміністрації, який відповідає за організацію роботи апарату райдержадміністрації.

Виходячи з того, що питання, які будуть пропонуватись на розгляд колегії, мають різногалузевий характер, з метою більш змістовної їх підготовки та аналізу, прийняття обґрунтованих розпоряджень, на заступників голови райдержадміністрації покладається персональна відповідальність за підготовку питань з тих галузей, за які вони відповідають.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, управлінь та відділів інших органів виконавчої влади району, відповідальні за підготовку питання на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

21. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії надає відділ з питань внутрішньої  політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації або уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

22. Організаційно-технічне обслуговування засідань колегії здійснюють відповідні відділи апарату райдержадміністрації.

Порядок проведення засідання колегії:

23. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов'язків голови обласної державної адміністрації.

24. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше
ніж  дві третини загальної кількості членів колегії.

25. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо дати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

26. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії
шляхом голосування.

27. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

28. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий
розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

29. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

30. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої
влади приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки  звукозапису.

31. Після засідання колегії організаційний відділ апарату райдержадміністрації разом з зацікавленими структурними підрозділами райдержадміністрації, управліннями та відділами інших органів виконавчої влади району доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку  денного, і подає на розгляд голови колегії.

32. Рішення колегії проводяться у життя розпорядженням або протокольним дорученням голови місцевої райдержадміністрації.

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення голова райдержадміністрації проводить у життя своє рішення.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання доручення  або розпорядження).

33. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади.

34. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, управлінь та відділів інших органів виконавчої влади району, виконавчих комітетів селищної та сільських рад, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

35. Стенографування (технічний запис) засідань колегії місцевої держадміністрації (при необхідності) забезпечує  загальний відділ апарату райдержадміністрації.

36. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у організаційному відділі апарату райдержадміністрації.

Контроль за виконанням рішень колегії

37. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює перший заступник, заступники голови райдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків, безпосередні виконавці (структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, районні організації, підприємства та установи), які визначаються головою райдержадміністрації.

38. Загальний контроль за виконанням рішень колегії здійснює сектор контролю апарату райдержадміністрації.

39. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

© Крижопільська районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

смт Крижопіль, вул. Героїв України 61 Тел. (04340) 2 14 63, Тел.факс (04340) 2 27 95, email: rda_kryzh@vin.gov.ua

  • Больше