ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

04 березня 2016 року № 32 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Крижопільської райдержадміністрації

 

 1. Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронноми органами (далі – сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на сектор завдань.
 2. Сектор підпорядковується голові районної державної адміністрації та департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації.

Сектор є органом управління районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – територіальна підсистема цивільного захисту).

 1.  Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій, наказами директора департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, а також цим Положенням.
 2. Основними завданнями сектору є:

- участь у забезпечені реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

- організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

- здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення.

 1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

5.1 організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2 забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.3  надає адміністративні послуги;

 

5.4 здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах своїх повноважень;

5.5 забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

5.6 подає голові районної державної адміністрації та департаменту цивільного захисту обласної держадміністрації пропозиції до проектів державних та регіональних програм щодо удосконалення системи цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами,  запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

5.7 забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5.8 бере участь у підготовці заходів щодо розвитку району;

5.9 розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.10 бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.11 бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.12 бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

5.13 готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

5.14 забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.15 готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.16 розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.17 опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.18 забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

5.19 постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.20 контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами;

5.21 здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.22 забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.23 організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.24 забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.25 бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.26 забезпечує захист персональних даних;

5.27 забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

5.28 здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування голови районної державної адміністрації та департамент цивільного захисту облдержадміністрації;

5.29 подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у її роботі;

5.30 координує діяльність сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

5.31 забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

5.32 організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

5.33 сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

5.34 організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

5.35 разом з районним сектором Державної служби України з надзвичайних ситуацій вносить пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

5.36 організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

5.37 перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;

 

5.38 розробляє і здійснює, у межах своїх повноважень, заходи щодо участі органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;

5.39 готує та вносить на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

5.40 організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

5.41 організовує та забезпечує роботу районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

5.42 забезпечує, в межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;

5.43 організовує роботу із забезпечення готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення;

5.44 організовує роботу районної комісії з питань евакуації;

5.45 забезпечує отримання та доведення до органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;

5.46 готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій;

5.47 виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 6. Сектор бере участь:

6.1 у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

6.2 у підготовці для подання голові районної державної адміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду відповідного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

6.3 у проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;

6.4 в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту;

6.5 у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

6.6 у розробленні для подання в установленому порядку голові районної державної адміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

6.7 у погоджені проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

6.8 в організації та проведенні підготовки органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;

6.9 у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

6.10 у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності району;

 6.11 у межах своїх повноважень, у виконанні зобов'язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

 1. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

7.1 одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

7.2 залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райржадміністрації, підприємств, установ та організацій - за погодженням з їх керівниками, представників громадських об’єднань (за згодою);

7.3 вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у сфері цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами;

7.4 користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7.5 скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його  компетенції.

 1. Сектор, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян.
 2. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації, згідно із законодавством про державну службу та за погодженням з департаментом цивільного захисту облдержадміністрації. На посаду завідувача сектору призначається цивільна особа у порядку, встановленому законодавством.
 3. Завідувач сектору:

10.1 здійснює керівництво діяльністю сектора, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань та прийняті ним рішення, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

10.2 подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

10.3 затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

10.4 планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

10.5 вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

10.6 звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

10.7 може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

10.8 вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору та розробляє проекти відповідних рішень;

10.9 може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10.10 представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

10.11 видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

10.12 подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

10.13 розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису сектору;

10.14 організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;

10.15  подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників сектору, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10.16 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

10.17 забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

10.18 організовує діяльність сектору, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

10.19 забезпечує підготовку, у межах своїх повноважень, проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

10.20 подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

10.21 інформує правоохоронні органи про виявлені на об'єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

10.22 бере участь у розгляді органами місцевого самоврядування питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами;

10.23 скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

10.24 здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Накази завідувача сектору, що суперечатьКонституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.
 2.  Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.
 3. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 4. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова районної державної адміністрації відповідно доПорядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.
 5. Сектор є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.
 6. Місце знаходження сектору: 24600, Вінницька область, Крижопільський район, смт. Крижопіль, вул. Героїв України, 68.

 

Заступник керівника апарату

райдержадміністрації, начальник

організаційного відділу                                                                В.Коновал

Завідувач сектора

 КОВАЛЬ Олена Петрівна

Адреса: 24600, смт Крижопіль,

вул. Героїв України, 68,

Телефон: (04340) 2-10-83

E-mail: krz_czorvpo@vin.gov.ua

Анонсы событий

Статистика відвідувань

Количество просмотров материалов
4859822
 

© Крижопільська районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

смт Крижопіль, вул. Героїв України 61 Тел. (04340) 2 14 63, Тел.факс (04340) 2 27 95, email: rda_kryzh@vin.gov.ua

 • Больше