ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження   голови

райдержадміністрації

10  червня 2013 року №94

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Крижопільської районної державної адміністрації

 1. Служба у справах дітей Крижопільської районної державної адміністрації (далі - Служба) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою райдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної держадміністрації та службі у справах дітей обласної держадміністрації.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, рішеннями голови обласної та районної, держадміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей обласної держадміністрації та цим положенням.

3. Служба, утворена як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

4. Основним завданням Служби є забезпечення реалізації державної політики з питань соціально-правового захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на території району.

5. Служба відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів дітей;
 • надає адміністративні послуги;
 • аналізує стан та тенденції соціально-правового захисту дітей в межах району та вживає заходів до усунення недоліків;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Служба;
 • контролює органи місцевого самоврядування, координує зусилля та надає консультації місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціально-правового захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень;
 • здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних;
 • розробляє і здійснює самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;
 • здійсненює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 • веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок), дітей, які потерпіли від будь-яких видів насильства або жорстокого поводження, дітей, які систематично, самовільно залишають місце постійного проживання (перебування), дітей-біженців та дітей, трудових мігрантів;
 • улаштувує дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяє усиновленню, функції щодо проведення процедури влаштування дітей покладаються на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби;
 • готує інформаційно-аналітичні, статистичні матеріали, організовує дослідження стану соціально-правовогого захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • визначає пріоритетні напрямки поліпшення на території району становища дітей, їх соціально-правовогого захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 • організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;
 • подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціально-правового захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;
 • здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;
 • разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціально-правового захисту дітей, їх прав та інтересів;
 • надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;
 • організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціально-правового захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, травмування дітей, вчинення будь-яких видів насильства над дітьми, запобігання вчиненню ними правопорушень;
 • розробляє і подає на розгляд районної держадміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дитинства, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;
 • веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок), дітей-біженців та дітей трудових мігрантів, дітей, які систематично самовільно покидають місце постійного проживання тв дітей, які потерпіли від будь-яких видів насильства над ними;
 • надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;
 • готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника, усиновлювача, прийомни батьків, батьків вихователів;
 • проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
 • готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;
 • бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
 • забезпечує функціонування ЄІАС «Діти» та користується ресурсами бази даних: читання та модифікація на всіх рівнях персональної інформації про дитину, персональної інформації про громадян України та іноземців, на рівні району інформації щодо усиновлення дитини;
 • забезпечує діяльність Комісії з питань захисту прав дітей та Координаційної ради у справах дітей райдержадміністрації.
 • готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
 • розглядає в установленому порядку звернення громадян, з питань, що належать до її компетенції Служби;
 • розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;
 • проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;
 • здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;
 • запрошує для бесіди дітей, батьків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновлювачів, посадових осіб, з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, дитячої бездоглядності та безпритульності, вчинення будь-яких видів насильства над дітьми, жорстокого поводження з ними, причиин що призвели до вчинення дітьми правопорушень, для вживати заходів до усунення таких причин;
 • звертається до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та законних інтересів дітей;
 • проводить роботу серед дітей, з метою запобігання вчиненню правопорушень;
 • перевіряє стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності — умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
 • представляє у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
 • порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади, зазнали жорстокого поводження або потерпіли від будь-яких видів насильства, дітей-біженців, дітей, трудових мігрантів;
 • порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді.
 1. Служба має право:
 • одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
 • вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;
 • користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 • скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;
 • укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;
 • визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;
 • розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи.
 1.  Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації та начальником служби у справах дітей обласної держадміністрації в установленому законодавством порядку.
 3. Начальник служби:
 • здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
 • подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Службу;
 • затверджує посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними;
 • планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
 • вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;
 • звітує перед головою районно державної адміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;
 • може входити до складу колегії відповідної районної державної адміністрації;
 • вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;
 • може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 • представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
 • видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Крижопільському районному управлінні юстиції;

 • подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 • розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису структурного підрозділу (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи);
 • здійснює добір кадрів;
 • організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Служби;
 • подає голові районної державної адміністрації пропозиції та погоджує кандидатури щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;
 • забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.
 1. Накази керівника Служби, що суперечатьКонституціїта законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації вищого рівня.
 2. Начальник Служби може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою районої державної адміністрації за поданням начальника.
 3. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Служби визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 4. Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна держадміністрація.
 5. Штатний розпис та кошторис Служби затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника служби відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

Начальник служби

ДЕРЕВ’ЯНЧУК Олена Іллівна

 

Адреса: 24600, смт Крижопіль,

вул. Героїв України, 67

Телефон: (04340) 2 15 44

E-mail:  krz_ssd@vin.gov.ua

Анонсы событий

Статистика відвідувань

Количество просмотров материалов
4859848
 

© Крижопільська районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

смт Крижопіль, вул. Героїв України 61 Тел. (04340) 2 14 63, Тел.факс (04340) 2 27 95, email: rda_kryzh@vin.gov.ua

 • Больше