ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

від 01 березня 2019 року № 34

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, молоді та спорту

Крижопільської районної державної адміністрації

(нова редакція)

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Відділ освіти, молоді та спорту Крижопільської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти, молоді та спорту) є структурним підрозділом Крижопільської  районної державної адміністрації, який утворюється головою Крижопільської районної державної адміністрації і підпорядковується голові Крижопільської районної державної адміністрації та департаментам освіти і науки, соціальної та молодіжної політики, управлінню фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації.

Відділ освіти, молоді та спорту Крижопільської районної державної адміністрації є правонаступником майнових, немайнових прав та зобов’язань Відділу освіти Крижопільської районної державної адміністрації.

Повна назва: Відділ освіти, молоді та спорту Крижопільської районної державної адміністрації.

Скорочена назва: Відділ освіти, молоді та спорту Крижопільської РДА.

Юридична адреса відділу освіти, молоді та спорту: 24600, Вінницька область, Крижопільський район, селище міського типу Крижопіль, вулиця Героїв України, будинок 41.

1.2. Відділ освіти, молоді та спорту є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в управлінні Державної казначейської служби України у Крижопільському районі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, бланк та штамп.

1.3. Відділ освіти, молоді та спорту у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями голови Вінницької обласної та Крижопільської районної державних адміністрацій, актами  Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, даним Положенням про відділ освіти, молоді та спорту та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Головною метою діяльності відділу освіти, молоді та спорту є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, молоді та спорту на території Крижопільського району.

1.5. Будівлі і майно відділу освіти, молоді та спорту є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Крижопільського району.

1.6. Посадові інструкції працівників відділу освіти, молоді та спорту –державних службовців розробляються з урахуванням профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах та затверджуються начальником відділу освіти, молоді та спорту.

 

  1. Основні завдання відділу освіти, молоді та спорту

 

2.1. Основними завданнями відділу освіти, молоді та спорту є:

2.1.1. Реалізація державної політики в галузі освіти, дітей, молоді, фізичної культури та спорту з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища Крижопільського району.

2.1.2. Здійснення управління навчальними закладами, закладами фізичної культури та спорту, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери його управління та координація діяльності цих закладів.

2.1.3. Зміцнення матеріальної бази закладів.

2.1.4. Аналіз стану освіти та спорту, реалізації молодіжної політики в районі, прогнозування та розроблення районних програм розвитку освіти та програм спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, організація виконання цих програм.

2.1.5. Організація навчально-методичного та кадрового забезпечення навчальних закладів, закладів фізичної культури та спорту, інших дитячих та молодіжних закладів, що входять до сфери його управління, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2.1.6. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей.

2.1.7. Забезпечення розвитку освітнього потенціалу з урахуванням національно-культурних,соціально-економічних, демографічних, та інших особливостей регіону.

2.1.8. Контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району.

2.1.9. Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

2.1.10. Управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні відділу освіти, молоді та спорту.

2.1.11. Координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління райдержадміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

2.1.12. Організація роботи з державної атестації навчальних закладів системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, розташованих на території району, їх державного інспектування.

2.1.13. Здійснення моніторингу у сфері освіти району.

2.1.14. Забезпечення в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції відділу освіти.

2.1.15. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої учнівської молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

2.1.16. Координація в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і учнівської молоді.

2.1.17. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Крижопільського району.

2.1.18. Здійснення керівництва та контролю за діяльністю структурних підрозділів відділу освіти, молоді та спорту.

2.1.19.  Сприяння розвитку мережі навчальних закладів у районі, утворення у межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації чи ліквідації, створення освітніх округів тощо.

2.1.20. Проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку та складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції.

2.1.21. Сприяння розвитку мережі навчальних закладів у районі, утворення у межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації чи ліквідації, створення освітніх округів тощо.

2.1.22. Проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку та складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції.

2.1.23. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; упровадження в практику освітніх програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу та національних меншин України.

2.1.24. Впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України нових освітніх програм та інші педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту в змісті освіти, молоді та спорту.

2.1.25. Внесення на розгляд Міністерства освіти і науки України пропозицій   щодо   запровадження   експериментальних   навчальних   планів

загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам району статусу експериментальних.

2.1.26. Формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту для навчальних закладів району.

2.1.27. Організація доставки підручників для забезпечення ними учнів та вихованців навчальних закладів району.

2.1.28. Залучення до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій (зокрема дитячих і молодіжних), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством.

2.1.29. Проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і учнівської молоді району.

2.1.30. Співпраця з відповідними  органами поліції та соціальних служб у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

2.1.31. Організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти району.

2.1.32.  Внесення пропозицій до проекту районного бюджету; забезпечення ефективного і цільового використання виділених на освітню галузь бюджетних коштів.

2.1.33. Розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

2.1.34. Контроль за використанням капітальних вкладень та сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погодження проектів будівництва навчальних закладів району.

2.1.35. Розгляд питання та внесення Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, обласній та районній державним адміністраціям в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, молоді та спорту району державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці.

2.1.36. Забезпечення розгляду звернень громадян із питань, що належать до компетенції відділу освіти, молоді та спорту у разі потреби вживання заходів до усунення причин, що зумовили їх появу.

2.1.37. Опрацювання запитів та звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

2.1.38. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти, молоді та спорту.

2.1.39. Інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

2.1.40. Підготовка пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти,молоді та спорту,  забезпечення їх виконання.

2.1.41. Розроблення та подання на розгляд райдержадміністрації пропозиції щодо проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, молоді та спорту  району.

2.1.42. Підготовка пропозицій стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції відділу освіти, молоді та спорту і внесення їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації, Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України.

2.1.43. Сприяння в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями.

2.1.44. Здійснення спільно з органами охорони здоров’я загального контролю за охороною здоров’я дітей та проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та учнівському середовищах, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та учнівської молоді.

2.1.45. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти,молоді та спорту, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів.

2.1.46. Організація в освітніх закладах, молодіжному середовищі району, здійснення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей.

2.1.47. Вживання в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у дитячому та учнівському середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та учнівської молоді.

2.1.48. Надання адміністративних послуг з питань компетенції відділу освіти, молоді та спорту.

2.1.49. Участь у межах компетенції відділу освіти, молоді та спорту у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розпорядниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації.

2.1.50. Участь у межах компетенції відділу освіти у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

2.1.51. Участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

2.1.52. Підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові райдержадміністрації.

2.1.53. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.1.54. Підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

2.1.55. Здійснення контролю, щодо виконання функцій  органами місцевого самоврядування в галузі освіти, молоді та спорту, та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень  органів виконавчої влади.

2.1.56. Здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування.

2.1.57. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

2.1.58. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

2.1.59. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.1.60. Участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

2.1.61. Забезпечення захисту персональних даних.

2.1.62. Проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації.

2.1.63. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

2.1.64. Організація та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

2.1.65. Здійснення інших передбачених законом повноважень.

 

  1. Права відділу освіти, молоді та спорту

 

3.1. Відділ освіти, молоді та спорту відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Здійснює керівництво роботою навчальних закладів, закладів фізичної культури та спорту, інших дитячих і молодіжних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

3.1.2. Визначає потребу у навчальних закладах, закладах фізичної культури та спорту, інших дитячих та молодіжних закладах, заснованих на комунальній

формі власності, подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

3.1.3. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов'язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах.

3.1.4. Сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази.

3.1.5. Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку, відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку.

3.1.6. Організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді.

3.1.7. Забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів.

3.1.8. Вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі.

3.1.9. Проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, "гарячі лінії", семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції.

3.1.10. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах.

3.1.11. Здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування.

3.1.12. Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління Крижопільської районної державної адміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

3.1.13. Надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, діяльності в галузі освіти.

3.1.14. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки  дітей і молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту.

3.1.15. Координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх; створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу.

3.1.16. Забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах.

3.1.17. Координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

3.1.18. Надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості.

3.1.19. Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів.

3.1.20. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.1.21. Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів, закладів фізкультури та спорту, інших дитячих та молодіжних закладів, що входять до сфери його управління.

3.1.22. Впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту , затверджує навчальні плани закладів. Вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.1.23. Організує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до Крижопільської районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку. Проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів. Створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки, інші дитячі позашкільні заклади тощо.

3.1.24. Забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

3.1.25. Видає інформаційно-методичні бюлетені.

3.1.26. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.

3.1.27. Координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

3.1.28. Забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в керованих закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.1.29. Організує підготовку закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.1.30. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів.

3.1.31. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади.

3.1.32. Прогнозує потребу району в педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти.

3.1.33. Проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції.

3.1.34. Сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.1.35. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти, молоді та спорту.

3.1.36. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ, що перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

3.1.37. Контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), що формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.1.38. Контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.1.39. Інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3.1.40. Проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.

3.1.41. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.1.42. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти, молоді та спорту в районі (не рідше ніж один раз на рік).

3.1.43. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

3.1.44. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

  1. Відділ освіти, молоді та спорту має право 

4.1. Залучати до розроблення районних програм розвитку освіти та програм спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, до розгляду інших питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів у відповідних галузях.

4.2. Брати участь в утворенні, ліквідації навчальних закладів та установ освіти, закладів фізичної культури та спорту, інших дитячих та молодіжних закладів всіх форм власності.

4.3. Скликати районні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників керованих закладів та установ з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування керованих закладів, брати безпосередню участь у формуванні бюджету галузі освіти, молоді та спорту району.

4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, закладів фізичної культури та спорту, інших дитячих та молодіжних закладів, що знаходяться в сфері його управління якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.

4.6. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв'язки з навчальними закладами, закладами фізкультури та спорту, іншими дитячими та молодіжними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 

  1. Взаємодія з іншими органами влади

 

5.1. Відділ освіти, молоді та спорту у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами Крижопільської районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

  1. Організаційно-розпорядча діяльність

 

6.1. Відділ освіти, молоді та спорту очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Крижопільської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із директором Департаменту освіти і науки, директором Департаменту соціальної та молодіжної політики, начальником управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку .

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Крижопільської районної державної адміністрації є державним службовцем – керівником державної служби в відділі освіти, молоді та спорту Крижопільської районної державної адміністрації, виконує функції визначені в ст.17 Закону України «Про державну службу».

Начальник відділу освіти, молоді та спорту повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста, відповідно до ЗУ «Про державну службу».

6.2. Начальник відділу освіти, молоді та спорту може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником відділу освіти, молоді та спорту Крижопільської РДА згідно із законом України «Про державну службу».

6.3. Начальник відділу освіти, молоді та спорту:

6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступника начальника відділу та його працівників. Здійснює керівництво державною службою в відділі.

6.3.2. Представляє інтереси району в галузі освіти, молоді та спорту у відносинах з юридичними та фізичними особами.

6.3.3. Подає на затвердження голові Крижопільської районної державної адміністрації проекти кошторису  та штатного розпису відділу освіти, молоді та спорту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

6.3.4. Затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти, молоді та спорту, структурних  підрозділів та розподіляє обов’язки між ними.

6.3.5. Розпоряджається коштами, що виділяються на утримання відділу освіти, молоді та спорту, його структурних підрозділів, закладів та установ освіти району (у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису), забезпечує раціональне та економне їх використання, має право першого підпису на фінансових та банківських документах.

6.3.6. Планує роботу відділу і аналізує стан його виконання.

6.3.7. Видає у межах  своїх повноважень  накази, організує та контролює їх  виконання.

Накази нормативно-правового характеру , що зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області.

Накази начальника відділу освіти, молоді та спорту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Крижопільської районної державної адміністрації, директором Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

6.3.8. Може входити до складу колегії райдержадміністрації, Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.

6.3.9. Бере участь у засіданнях колегій, нарадах районної державної адміністрації. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції відділу освіти, молоді та спорту, та розробляє проекти відповідних рішень.

6.3.10. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

6.3.11. Здійснює добір кадрів.

6.3.12. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних  службовців відділу освіти, молоді та спорту.

6.3.13. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, керівників навчальних закладів, закладів фізичної культури та спорту, інших дитячих та молодіжних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

6.3.14. Заохочує, накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників навчальних закладів та установ освіти, закладів фізичної культури та спорту, інших дитячих, молодіжних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

6.3.15. Представляє відділ освіти, молоді та спорту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації.

6.3.16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти, молоді та спорту.

6.3.17. Контролює дотримання працівниками відділу освіти, молоді та спорту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.3.18. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження в відділі освіти, молоді та спорту інформації з обмеженим доступом.

6.3.19. Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

6.3.20. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

6.3.21. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

6.4. При відділі освіти, молоді та спорту утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою Крижопільської районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти, молоді та спорту. Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказів начальника відділу освіти, молоді та спорту.

6.5. Для організації фінансово-економічної, господарської, інформаційно-комунікаційної діяльності, забезпечення та створення належних умов у відділі освіти створюються структурні підрозділи:

- централізована бухгалтерія;

- група з централізованого господарського обслуговування.

6.6. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників  відділ освіти, молоді та спорту  співпрацює з КП  Крижопільський районний центр методичний центр закладів освіти.

6.7. Для організації роботи з надання корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, здійснення комплексної психолого – педагогічної оцінки відділ освіти, молоді та спорту  співпрацює з КУ «Крижопільський районний інклюзивно-ресурсний центр».

6.8. При відділі освіти, молоді та спорту може створюватися рада керівників навчальних закладів, закладів фізкультури та спорту, інших дитячих та молодіжних закладів, що належать до сфери його управління інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості та інші дорадчі органи.

6.9. При відділі освіти для розгляду пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності відділу освіти, молоді та спорту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань може утворюватися рада керівників навчальних закладів, громадські та інші ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості. Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова райдержадміністрації за поданням начальника відділу освіти, молоді та спорту.

6.10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти, молоді та спорту визначає голова Крижопільської районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

6.11. Штатний розпис та кошторис відділу освіти, молоді та спорту затверджує голова Крижопільської районної державної адміністрації за пропозицією начальника  відділу освіти, молоді та спорту. 

  1. Заключні положення 7.1. Ліквідація або реорганізація відділу освіти, молоді та спорту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту

райдержадміністрації                                                      В.КУШНІР

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу

КУШНІР Валерій Анатолійович

 

Адреса: 24600, смт Крижопіль,

вул. Героїв України,41

Телефон: (04340) 2 14 56, 

2 19 85;  2 21 68; 

E-mail:  krz_osvita@vin.gov.ua

Анонсы событий

Статистика відвідувань

Количество просмотров материалов
4860317
 

© Крижопільська районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

смт Крижопіль, вул. Героїв України 61 Тел. (04340) 2 14 63, Тел.факс (04340) 2 27 95, email: rda_kryzh@vin.gov.ua

  • Больше