П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління регіонального  розвитку Крижопільської

районної державної адміністрації

 

 1. Управління регіонального розвитку Крижопільської районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітне та підконтрольне голові районної державної адміністрації, департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку та департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.
 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України,  законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства інфраструктури України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.
 3. Основні завдання управління

в галузі економічного та соціального розвитку, аналізу, прогнозування і розвитку сфери обслуговування є реалізація в районі державної політики:

- щодо економічного розвитку території, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів;

- щодо розвитку промислового виробництва та підприємництва, державно-приватного партнерства і регуляторної діяльності;

- щодо торгівельного та побутового обслуговування;

- щодо управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави. 

в галузі агропромислового розвитку:

- реалізація державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки району;

- участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового  ринку і сільських територій району;

- організація роботи з питань землеробства, стандартизації,      карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

- проведення державної інвестиційної та інноваційної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

- створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

в галузі залучення міжнародної технічної допомоги, співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, моніторингу, розробки і супроводу міжнародних грантових програм та проектів,  фінансової та адміністративної підтримки місцевих громад для реалізації їх ініціатив та інвестиційної діяльності:

-  забезпечення залучення міжнародної допомоги;

-  налагодження співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями;

-  здійснення моніторингу, розробка і супровід міжнародних грантових програм та проектів;

-  забезпечення технічної, фінансової та адміністративної підтримки місцевих громад для реалізації їх ініціатив;

- сприяння в реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної політики.  

 1. Управління відповідно до галузевих повноважень виконує такі завдання: 

-  організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрації, департаментів міжнародного співробітництва та регіонального розвитку,  агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, рішень сесії районної ради;

-  вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

-  готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

- готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

-  вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

-  забезпечує  ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

- розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

-  бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

-  бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

-  бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

-  забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації участь підприємств та організацій відповідної територіально-адміністративної одиниці у виставково-ярмаркових заходах;

-  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

-  розглядає в установленому порядку звернення громадян;

-  опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

-  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

-  постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

-  здійснює контроль за виконанням органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

-  виконує повноваження, делеговані районною радою;

-  забезпечує у межах своїх повноваженьвиконання завдань з цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

-  організовує  роботу з  укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

-  забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

-  бере  участь  у  вирішенні відповідно до законодавства   колективних трудових спорів (конфліктів);

-  забезпечує захист персональних даних;

           -  здійснює інші передбачені законом повноваження. 

 в галузі державної політики економічного і соціального розвитку, економічного аналізу, прогнозування та розвитку сфери обслуговування:

-  аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району в тому числі у агропромисловому комплексі,  проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку району;

-  розробляє  прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період в тому числі в агропромисловому комплексі, а також проекти цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району та галузі  агропромислового виробництва;

-  забезпечує моніторинг виконання показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

-  координує роботу з підготовки проектів районних цільових програм;

-  розробляє стратегію розвитку району, забезпечує координацію з підготовки та виконання стратегії розвитку і підготовку звітів про її виконання;

-  бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку області на середньо- та короткостроковий період і загальнообласних програм економічного та соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

-  здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку району для визнання території депресивною; розробляє програми подолання депресивності району і здійснює моніторинг їх виконання;

-  розробляє та надсилає пропозиції до проектів програм транскордонного співробітництва відповідним органам виконавчої влади;

-  проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на районному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

 -  розробляє проекти районних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

-  сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

-  бере участь у розробленні пропозицій по забезпеченню сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

-  сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

-  бере участь в методологічному забезпеченні діяльності центру надання адміністративних послугі;

-  забезпечує виконання районною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України „Про управління об’єктами державної власності”;

-  бере участь у підготовці пропозицій щодо формування переліку товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню. 

в галузі державної політики розвитку агропромислового комплексу:

-  розробляє та подає департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації пропозиції до проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку області, забезпечує виконання завдань, визначених цією програмою, на території району;

-  бере участь у реалізації державної соціальної політики на селі та створенні сприятливих умов для розвитку сільських територій;

-  бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

-  готує пропозиції щодо формування продовольчих ресурсів, складає їх баланси;

-  бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону;

-  бере участь у розробленні та здійсненні заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва;

-  вносить пропозиції до районної державної адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель;

-  проводить моніторинг стану цільового, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення на території району, бере участь у здійсненні заходів щодо ефективного використання та збереження меліорованих систем;

-  організовує роботу інформаційного характеру з розвитку насінництва, сортовипробування, розсадництва, карантинного режиму і захисту рослин та щодо забезпечення сільськогосподарських товаровиробників засобами  захисту рослин, мінеральними добривами, насіннєвим матеріалом, пально-мастильними матеріалами;

-  сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку ринку сільськогосподарських машин і обладнання, енергозбереженню, запровадженню енергозберігаючих технологій у галузях агропромислового виробництва;

-  сприяє дотриманню підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового виробництва вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

-  спрямовує діяльність районних організацій та установ агропромислового комплексу для вирішення питань розвитку сільського господарства, переробної промисловості та особистих господарств населення;

-  сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні аграрної та земельної реформ;

-  забезпечує у межах своїх повноважень проведення моніторингу внутрішнього і зовнішнього аграрного та продовольчого ринку, створює і забезпечує постійне функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

-  забезпечує в межах своїх повноважень проведення моніторингу щодо розрахунків з виплати орендної плати за оренду земельних та майнових паїв;

 -  забезпечує виконання заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

-  здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;

 - реалізує разом із відповідними науково-дослідними і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового виробництва;

-  готує пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує пропозиції щодо обсягів цільової підготовки фахівців і сприяє їх працевлаштуванню, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

в галузі залучення міжнародної технічної допомоги, співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, моніторингу, розробки і супроводу міжнародних грантових програм та проектів, технічної, фінансової та адміністративної підтримки місцевих громад для реалізації їх ініціатив та інвестиційної діяльності:

 забезпечує:

          - моніторинг, розробку, залучення та супровід грантових програм і проектів міжнародної технічної допомоги та інших проектів місцевого розвитку;

- співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями;

- планування, координування, впровадження та моніторинг діяльності організацій громад на районному рівні;

- підтримку (технічну, фінансову та адміністративну) місцевих громад для реалізації їх ініціативу;

- консультування місцевих громад з питань створення та функціонування організацій громад та впровадження громадських ініціатив;

- проведення тренінгів, семінарів, навчань для організацій громад і представників органів влади;

- місцевий розвиток орієнтовний на громаду на районному рівні;

         - зв'язок з іншими донорськими організаціями та організаціями громад;

- визначення проблем та можливостей, пов’язаних із впровадженням стратегії місцевого розвитку;

          - дослідження варіантів політики щодо просування спільного врядування та громадсько-приватного партнерства для покращення якості життя людей в районі;

          - визначення серед різних дійових осіб місцевого (обласного), національного рівнів проблемних питань для вирішення спільних варіантів стратегії;

          - вдосконалення планів залучення технічних та фінансових ресурсів для реалізації ініціатив громади;

          - створення умов для реалізації принципів сталого розвитку району, активного залучення населення, представників установ, організацій і бізнесу

до процесу ділового партнерства з органами місцевої влади, виробленню  ефективних механізмів прогнозування та залучення ресурсів;

           - слугування в якості бази для обміну досвідом в реалізації грантових програм, проектів ПРООН та інших проектів міжнародної технічної допомоги;

          -  підготовку пропозицій для покращення законодавчих і регуляторних умов реалізації спільних проектів з місцевого розвитку;

-  внесення у встановленому порядку пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району та проектів районного бюджету з питань місцевого розвитку та представляє їх на обласному і, за необхідності, національному рівнях;

 - при необхідності в установленому порядку вносить пропозиції щодо вступу до відповідних об'єднань міжнародного співробітництва та реалізації спільних з іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

-  готує та надсилає пропозиції до проектів програм транскордонного співробітництва відповідним органам виконавчої влади;

-  розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

 готує пропозиції щодо:

- погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

          - виділення коштів на співфінансування грантових програм і проектів міжнародної технічної допомоги та інших проектів місцевого розвитку,які реалізовуються у районі;

- створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

-  аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку та подає до відповідних органів відповідну інформацію;

-  бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

-  готує та подає спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності пропозиції щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

-  забезпечує моніторинг реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає координатора проекту;

-  координує доцільність придбання товарів, надання робіт і послуг, що закупляються за кошти міжнародної технічної допомоги;

-  аналізує та подає до  департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку , інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації підписані координатором проекту (програми) результати поточного та/або заключного моніторингу проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

-  бере участь у розробленні пропозицій до програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

 -  здійснює моніторинг розвитку економічних і торговельних відносин з ЄС та аналізує вплив наслідків функціонування зони вільної торгівлі з ним на економічний розвиток району;

-  бере участь спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС та іншими міжнародними об’єднаннями, подає департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації відповідні пропозиції;

 1. Управління має право:

-  залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

-  одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку економіки району;

          -  вносити  в  установленому  порядку  пропозиції  щодо  удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері соціально-економічного розвитку району;

          -  користуватися   в   установленому  порядку  інформаційними  базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

          -  скликати  в  установленому  порядку  наради, проводити  семінари  та конференції  з питань, що належать до його компетенції.

 1. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також із підприємствами,

установами та організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян.

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з відповідними органами  обласної державної адміністрації.

Начальник управління має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з відповідними органами  обласної державної адміністрації.

На період відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління.

 1. Начальник управління:

  -  здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на управління завдань;

  -  діє без довіреності від імені управління, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах, з юридичними та фізичними особами;

  -  видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України; 

-  визначає структуру управління;

-  подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

-  затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

-  подає на розгляд голові районної державної адміністрації кошторис і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

 -  розпоряджається коштами в межах затверджених кошторисів на утримання управління та фінансування програм державної підтримки галузей економіки району, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів; укладає договори, видає довіреності;

-  забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

-  забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови районної державної адміністрації;

-  контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні;

-  розподіляє обов'язки та визначає ступінь відповідальності між спеціалістами управління;

-  здійснює добір кадрів;

-  організовує роботу з підвищення професійної компетентності державних службовців управління;

-  проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

-  вирішує інші питання діяльності управління в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

 1. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, керівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації.
 2. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання управління, в межах виділених асигнувань, визначає голова районної державної адміністрації.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджує голова районної державної адміністрації після попереднього погодження з фінансовим управлінням райдержадміністрації.

 1. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 2. Юридична адреса управління: 24600 Вінницька область, смт Крижопіль, вул. Героїв України 68.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                     В.Коновал                                                                                   

 

 

 

 

           

Начальник управління

 ТИЩУК Світлана Кирилівна 

Адреса: 24600, смт Крижопіль,

вул. Героїв України, 68

Телефон: (04340) 2 36 01

E-mail: krz_yrr@vin.gov.uа

Статистика відвідувань

Перегляди статей
834413
 

© Крижопільська районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

смт Крижопіль, вул. Героїв України 61 Тел. (04340) 2 14 63, Тел.факс (04340) 2 27 95, email: rda_kryzh@vin.gov.ua