ПОЛОЖЕННЯ


про управління соціального захисту населення

Крижопільської районної державної адміністрації (нова редакція)

 

1.Управління соціального захисту населення Крижопільської районної державної адміністрації (далі – УСЗН Крижопільської РДА) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2.УСЗН Крижопільської РДА підпорядковане голові Крижопільської райдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації.

3. УСЗН Крижопільської РДА у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, а також цим положенням про управління.

4. УСЗН Крижопільської РДА є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

5. Основним завданням УСЗН Крижопільської РДА є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення, що включає:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;

2) організація ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

3) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей підтримки сім’ї, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних сімей; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

4) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги, та надання житлових субсидій населенню, забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;

5) призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

6) забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури;

7)реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія», питання надання згод на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення;

 8)        здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

9) розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок.

6.  УСЗН Крижопільської РДА відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання норм Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

7) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

 здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

 здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

 забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

 бере участь у розробленні районної програми зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

 забезпечує діяльність районної комісії у справах альтернативної (невійськової служби);

 бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил, інших військових формувань та здійснює контроль за їх реалізацією; з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань;

29) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України;

здійснює призначення та виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, компенсації послуги «муніципальна няня»,  облік та видачу натуральної допомоги «пакунок малюка», а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

здійснює призначення та виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

 

здійснює призначення та виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд;

здійснює призначення та виплату щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

 

здійснює призначення та виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»;

 

бере участь у роботі комісій, утворених при районній раді та районній державній адміністрації з питань соціального захисту населення;

сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

 

проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

 

здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

 

формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

 

проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

 

організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом «єдиного вікна», забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання адміністративних послуг;

 

надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги;

 

здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

30) організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

31) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, одиноких матерів сімей загиблих військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, багатодітних сімей та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;

 

організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

 

здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 

організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

 

подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 

організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

 

сприяє учасникам АТО в отриманні статусу учасника бойових дій, членам сімей учасників АТО в отриманні статусу членів сім'ї загиблого учасника бойових дій; надає відповідну консультативну допомогу учасникам АТО для отримання передбачених законодавством соціальних допомог та пільг, у тому числі щодо забезпечення поліпшення житлових умов;

 

аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові райдержадміністрації пропозиції з цих питань;

 

видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України.

32) у сфері соціального обслуговування та надання соціальних послуг населенню:

здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

сприяє вирішенню питань щодо влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

забезпечує ведення реєстру суб'єктів, що надають соціальні послуги на території району;

контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями за соціальним замовленням;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, особам з інвалідністю;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, сприяє створенню недержавних служб, закладів, установ, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, насильства в сім’ї, іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

подає пропозиції районним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів районних бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб'єктів, що надають соціальні послуги;

сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували та відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», їх соціальній адаптації;

33) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

направляє осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до реабілітаційних установ;

сприяє в організації роботи із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;

проводить виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

34) забезпечує ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб (ЄІБДВПО), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

35) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

 

36) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

 

37) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

7. УСЗН Крижопільської РДА для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у сфері соціального захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

  1. УСЗН Крижопільської РДА в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
  2. УСЗН Крижопільської РДА очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.
  3. Начальник УСЗН Крижопільської РДА:

1) є керівником державної служби, здійснює керівництво УСЗН Крижопільської РДА, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в УСЗН Крижопільської РДА;

2) подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про УСЗН Крижопільської РДА;

3) затверджує посадові інструкції працівників УСЗН Крижопільської РДА та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу УСЗН Крижопільської РДА, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи УСЗН Крижопільської РДА;

6) звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на УСЗН Крижопільської РДА завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної держадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції УСЗН Крижопільської РДА, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси УСЗН Крижопільської РДА у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної держадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області;

12) подає на затвердження голови районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису УСЗН Крижопільської РДА в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису УСЗН Крижопільської РДА;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців УСЗН Крижопільської РДА;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень УСЗН Крижопільської РДА;

17) забезпечує дотримання працівниками УСЗН Крижопільської РДА правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом;

19) накази начальника УСЗН Крижопільської РДА, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, директором департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації відповідно до компетенції.

20) Начальник УСЗН Крижопільської РДА може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником даного  управління відповідно до законодавства про державну службу.

21) Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників УСЗН Крижопільської РДА визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

22) Штатний розпис та кошторис УСЗН Крижопільської РДА затверджує голова районної держадміністрації за пропозиціями начальника УСЗН Крижопільської РДА відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228.

 

 

Начальник управління

ДЕРЕВ’ЯНЧУК Лариса Олександрівна

 

Адреса: 24600, смт Крижопіль,

вул. Залізної дивізії, 30

Телефон: (04340) 2 68 57,  2 68 71

  2 68 56 - телефон/факс; 

2 68 73- телефон громадської приймальні

E-mail:  krz_uszn@vin.gov.ua

Статистика відвідувань

Перегляди статей
2596760
 

© Крижопільська районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

смт Крижопіль, вул. Героїв України 61 Тел. (04340) 2 14 63, Тел.факс (04340) 2 27 95, email: rda_kryzh@vin.gov.ua