ПОЛОЖЕННЯ
про відділ культури і туризму  Крижопільської  районної державної адміністрації 

 1. Відділ культури і туризму Крижопільської районної державної адміністрації (далі – відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.
 2. Відділ підпорядкований голові Крижопільської райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Управлінню культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації.
 3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, інших центральних та територіальних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, актами районної ради, прийнятими в межах наданих їй повноважень, а також цим положенням про відділ.
 4. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
 5. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини, що включає:

1) забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

2) доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

3) сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

4) сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

5) сприяння збереженню культурної спадщини;

6) гармонізацію міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

7)забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

8) захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників установ та організацій у сфері культури.

 1. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі на території  району  та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району та забезпечує їх виконання;

7) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів культурного розвитку в районі та здійснює в межах своїх повноважень контроль за їх організацією та проведенням, використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з районного бюджету з цією метою; 

10) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) створює умови для:

розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої  інфраструктури;

розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

розвитку національно-культурних об'єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

розвитку навчально-виховного процесу в школах естетичного виховання;

налагодження співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до компетенції відділу;

сприяння формуванню репертуару аматорських театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертів та мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок,   відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

захисту прав споживачів національного культурного продукту;

централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць району;

фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

сприяння будівництву, ремонту та реставрації культових будівель;

проведення благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

забезпечення аналізу потреби у працівниках у сфері культури та туризму, охорони культурної спадщини;

29) формує та подає в установленому порядку Управлінню культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації пропозиції щодо:

формування державної політики у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері; 

присвоєння творчим колективам звання «народного» або «зразкового» аматорського колективу;

відзначення працівників установ та організацій у сферах культури та мистецтв грамотами та подяками управл1ння культури і туризму, державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;

занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

30) бере участь організації та проведенні районних та обласних  виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

31) надає організаційно-методичну допомогу в координації діяльності установ та організацій у сферах культури, охорони культурної спадщини,  вивезення і повернення культурних  цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, незалежно від форм власності;

32) здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, особливо включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду;

33) веде облік музеїв, утворених у складі установ та організацій, навчальних закладів району;

34) збирає та обробляє статистичні дані у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини;

35) проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників культури;

36) проводить атестацію педагогічних працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

37) проводить атестацію  клубних та бібліотечних працівників;

38) забезпечує захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

39) забезпечує виготовлення, складання і передачу управлінню культури і туризму облдержадміністрації  документації  з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

40) забезпечення в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

41) визначає та погоджує межі територій пам'яток культурної спадщини місцевого значення та затвердження їх зон охорони;

42) встановлює режим використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

43) проводить фестивалі, конкурси, огляди професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини;

44) погоджує програми та проекти   архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому відповідно до закону;

45) погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

46) погоджує розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони;

47) погоджує відчуження або передачу пам'яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

48) видає дозволи на відновлення земляних робіт;

49) запобігання проявам   релігійної ворожнечі на території району;

50) видає розпорядження та приписи  щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України "Про охорону культурної спадщини", дозволів або з відхилення від них;

51) укладає охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини;

52) здійснює контроль за виконанням Закону "Про охорону культурної спадщини", інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

53) вживає відповідні охоронні заходи щодо пам'яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

54) зміцнює міжнародні та міжрегіональні культурні зв'язки;

55) веде облік проведення концертних заходів і подання  відомостей про їх проведення;

56) роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури,  охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики, інформує місцеве населення  про результати   роботи  та розвиток   галузі;

57) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 1. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації з питань фізичної культури та спорту;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з начальником Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.
 3. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Крижопільському районному управлінні юстиції;

12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16) подає голові районної державної адміністрації пропозиції  та погоджує кандидатури щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19)  призначає на посаду та звільняє з посади   керівників структурних підрозділів відділу;

20) затверджує структуру і штатний розпис підвідомчих організацій та структурних  підрозділів;

21) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади працівників  сільських клубних установ;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, або в іншому, встановленому чинним законодавством порядку.
 2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 3. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

 

Начальник відділу

 КРОЙТОР Оксана Василівна

Адреса: 24600, смт Крижопіль,

вул. Соборна,1

Телефон: (04340) 2 14 70

E-mail: krz_vkt@vin.gov.ua

Статистика відвідувань

Перегляди статей
4890213
 

© Крижопільська районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

смт Крижопіль, вул. Героїв України 61 Тел. (04340) 2 14 63, Тел.факс (04340) 2 27 95, email: rda_kryzh@vin.gov.ua